Ar visu sev piemītošo prāta asumu, pieredzi un intuīciju mēs sasniedzam klientam labāko iespējamo rezultātu.

 • Pārstāvība dažādu veidu strīdos tiesās un šķīrējtiesās
 • Procesuālo dokumentu sagatavošana
 • Pārstāvība strīdu noregulēšanā pirmstiesas procesā
 • Izlīguma sarunu vešana
 • Pārstāvība tiesas un šķīrējtiesas nolēmumu izpildes stadijā
 • Aktuālo juridisko problēmu analīze un juridisko slēdzienu sagatavošana
 • Atzinumu sniegšana par strīda būtību un tā risinājuma variantiem
 • Atzinumu sniegšana par tiesību normu piemērošanu
 • Pārstāvība visu veidu civillietās, īpaši specializējoties komerciālajos strīdos
 • Pārstāvība administratīvajās lietās, īpaši specializējoties nodokļu strīdos
 • Pārstāvība administratīvo pārkāpumu lietās
 • Pārstāvība darba strīdos
 • Pārstāvība būvniecības strīdos
 • Pārstāvība apdrošināšanas strīdos
 • Pārstāvība ar maksātnespēju saistītajās tiesvedībās
 • Pārstāvība ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšanas un izpildes procesos
 • Konsultācijas „balto apkaklīšu” noziedzīgu nodarījumu lietās