Ar visu sev piemītošo prāta asumu, pieredzi un intuīciju mēs sasniedzam klientam labāko iespējamo rezultātu.

  • Konsultācijas ar nekustamā īpašuma iegādi, izmantošanu, būvniecību, atsavināšanu, apsaimniekošanu u.c. ar šo jomu saistītajos jautājumos
  • Pārstāvība ar projektēšanu, būvniecību u.c. ar šo jomu saistīto līgumu izstrādē, darījuma noteikumu saskaņošanā un noslēgšanā
  • Pārstāvība nekustamo īpašumu iegādē un atsavināšanā, ar to saistīto darījuma dokumentu sagatavošana, noformēšana un reģistrācija zemesgrāmatā
  • Pārstāvība un konsultācijas ar nekustamā īpašuma nomu/ īri saistītajos darījumos un strīdos
  • Pārstāvība visos ar nekustamajiem īpašumiem, t.sk., būvniecību saistītajos strīdos un tiesvedībās
  • Hipotēku un servitūtu nodibināšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana un reģistrācija zemesgrāmatā